x

Kontakt form

Skriv dig op eller ring til os på +45 70 20 50 46

Standardbetingelser

Senest opdateret December 2023

Indhold

1. Anvendelsesområde

1.1. Disse Standardvilkår og -betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer af produkter eller services mellem Geomatic og Kunden (tilsammen kaldt ’parterne’), medmindre andet er aftalt mellem parterne.

2. Tilbud og aftaler

2.1. Fremsendte tilbud er gældende i 30 dage. Accept kan afgives på mail eller ved elektronisk signatur.

2.2. Aftaler om enkeltleverancer starter ved accept af tilbud på leverance og ophører ved endt leverance, når Geomatic har leveret de aftalte produkter eller services, og Kunden ikke har fremlagt eventuel reklamation inden for 14 dage.                                  

2.3. Aftaler om fast licens på datapakker og løsninger følger de i Hovedaftalen aftalte perioder og vilkår for start og slut på licensaftalen.

3. Priser og fakturering

3.1. Kunden betaler for data, ydelser og services som beskrevet i det fremsendte tilbud. Det udfærdigede tilbud er baseret på de produkter eller services accepteret af samt aftalt mellem Parterne.

3.2. Alle priserne er angivet i DKK eller EUR og er ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra faktureringsdatoen.

3.3. Priserne indeksreguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog minimum 5% årligt.

3.4. Geomatic forbeholder sig retten til at opkræve ekstrabetaling i forbindelse med udførelsen af opgaven udover det, der er aftalt, hvis dette er forårsaget af forsinkelser, fejl eller mangler i Kundens leverede materiale.

3.5. Ved betaling efter forfaldstid forrentes det forfaldne beløb med morarente efter Renteloven fra forfaldsdagen til betaling af det forfaldne beløb sker. Rentesatsen er som angivet i Rentelovens § 5, stk. 1.

3.6. Eventuelle rykkerskrivelser tillægges et gebyr.

3.7. Geomatic er berettiget til at efterfakturere, hvis de af Geomatic leverede data til Kunden ikke slettes jf. afsnit 7. Fakturering sker efter Geomatics vejledende listepriser.

3.8. Hvis Kunden gentagne gange fraviger betaling af de leverede leverancer, forbeholder Geomatic sig retten til at lukke adgangen til Geomatics services samt at annullere yderligere leverancer indtil betaling har fundet sted.

3.9. For rejseaktiviteter faktureres de faktiske omkostninger (fx tog, færge, fly, hotel, forplejning) eller efter statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil (bil). Desuden faktureres det faktiske tidsforbrug efter gældende timepris.

3.10. Alle licenspriser er angivet for en årlig licens og faktureres årligt forud

3.11. Eventuel rabat givet ved flerårige aftaleperiode, frafalder ved overgang til ét-årige aftaleperioder, medmindre der forinden aftales ny flerårig aftaleperiode.

3.12. Ved Kundens accept eller ved kontraktindgåelse af større analyse- eller udviklingsprojekter, faktureres 50 % af det aftalte beløbssum, mens de resterende 50 % forfalder ved levering.

3.13. Hvis Geomatics leverandør ændrer leverancepriser, hvorefter Geomatic som følge heraf ændrer priser for produkter og ydelser med Kunder, forbeholder Geomatic sig retten til at hæve den aftalte pris for Kunden. Geomatic skal i den forbindelse underrette Kunden samt begrunde prisændringen.

3.14. Projektledelse afregnes efter medgået tid til gældende timesats. Ved større projekter (vurderes af Geomatic) fremsendes á conto faktura svarende til 10 timers projektledelse. Ved mindre forbrug krediteres for differencen. Ved højere forbrug fremsendes faktura på mer-forbruget til gældende timesats. Timeforbruget for projektledelse dokumenteres løbende.

3.15. Timebaserede ydelser afregnes pr. påbegyndt halve time, og minimum en halv time. Ved aftalt arbejde uden for Normal Arbejdstid, afregner Geomatic til dobbelt pris. Ved aflysning af timebaserede ydelser, herunder kurser, senere end 5 Arbejdsdage før en aftalt aktivitet, faktureres aktiviteten med 100 % af det aftalte.

4. Forsinkelser og produktændringer

4.1. Er leverancen afhængig af Kundens levering af data, andet materiale eller informationer, og er der fastsat en frist for Kundens leverance, eller skyldes forsinkelsen Kundens forhold i øvrigt, medfører Kundens forsinkelse af leverance uden videre en udsættelse af den frist eller dato, der er aftalt for Geomatics leverance. Geomatic skal skriftligt advisere Kunden om dette samt angive længden af udskydelsen af leverancen.

4.2. Geomatic er berettiget til at kræve merbetaling for omkostninger, der er forbundet med Kundens senere ønskede ændringer af de aftalte produkter eller services. Geomatic skal skriftligt advisere Kunden om denne merbetaling.

4.3. Hvis Geomatics leverandørers ændringer påvirker muligheden for at indhente data på en sådan måde, at disse ændringer forhindrer Geomatic i at opfylde sine forpligtelser i henhold til den aftalte leverance med Kunden, skal Parterne forsøge at finde en mindelig løsning samt bestræbe sig på, at Parternes forpligtelser ikke berøres heraf.

4.4. Hvis leverandørens ændringer vil påvirke Geomatics mulighed for at levere de aftalte ydelser og services til det aftalte tidspunkt eller ændringerne medfører, at Geomatic ikke kan udbyde det aftalte produkt eller service, vil Kunden modtage en direkte varsling om ændringen samt have en passende frist til eventuel opsigelse af aftalen.

4.5. Påvirker lovgivningsmæssige ændringer gyldigheden af den indgåede aftale, skal Parterne forsøge at genforhandle aftalen for at finde en mindelig løsning og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes ydelser og services ikke berøres negativt heraf.

5. Databehandling

5.1. En databehandleraftale skal indgås for tilfælde, hvor Geomatic agerer som databehandler på vegne af den dataansvarlige kunde.

5.2. Geomatic og Kunden skal overholde den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, herunder navnlig:

5.3. Betingelser for databehandling ved CPR-vask (gælder alene køb af dette produkt)
Afbestilling

Ved afbestilling af en allerede booket CPR-vask faktureres et afbestillingsgebyr på kr. 10.000 ekskl. moms.

Udeblivelse eller forsinket levering af data fra Kunde

Hvis filen til CPR-vask ikke indleveres på det aftalte tidspunkt, så at den kan sendes rettidigt og planmæssigt til vask, vil dette resultere i et gebyr på kr. 10.000 ekskl. moms. Dette gebyr faktureres uagtet, at ingen fil er blevet vasket. Årsagen til dette gebyr er, at datoen for vask blokeres for andre kunder, hvorfor Geomatic vil afvise andre kunder, som måtte ønske at vaske data i det pågældende tidsrum.

Vilkår ved indgåelse af årsaftaler

Ved årsaftaleindgåelse er det vigtigt, at det aftalte inddataformat fastlægges således, at alle leveringer af datafiler til vask har samme fil-layout (feltnavne, feltrækkefølge, filformat etc.). Ved ændring i inddataformat vil der blive pålagt ekstraomkostninger efter Geomatics til enhver tid gældende timesatser.

6. Vilkår for enkeltopslag på personoplysninger

6.1. Brugerkonti, som er oprettet til Geomatics produkter og løsninger, er personlige og må ikke deles med eller anvendes af andre.

6.2. Oplysninger fra CPR må kun anvendes til forudsatte lovlige formål. Det er derfor ikke tilladt at indsamle oplysninger fra CPR medmindre der foreligger et af nedenstående oplistede behandlingsgrundlag:

6.3. Geomatic fraskriver sig ethvert ansvar for uberettiget indsamling og anvendelse af oplysninger foretaget via Kundens systemer.

6.3.1. Offentlige myndigheder kan indsamle oplysninger om et personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

6.3.2. Uanset ovennævnte må der ikke ske offentliggørelse af et personnummer uden et udtrykkeligt samtykke fra den pågældende.

6.3.3. Herudover henviser Geomatic til de til enhver tid gældende standardvilkår for dataleverancer fra CPR til private.

7. Brugsret og sletning

7.1. Fælles for enkeltleverancer og licensaftaler gælder, at kunden skal slette data efter aftalens udløb. Hvis Kunden har etableret et kundeforhold, er kunden dog berettiget til fortsat at behandle generelle kundeoplysninger, samt at gemme data så længe der foreligger et lovpligtigt dokumentationskrav. Generelle kundeoplysninger er kontaktoplysninger som navn, adresse og telefonnummer.

7.2. Følgende gælder for aftale om enkelt leverancer

Ved levering af data er kunden berettiget til at benytte data i henhold til afsnit 8 om videregivelse af data i nærværende Standardvilkår og -betingelser indtil aftalens udløb, hvorefter de rekvirerede  data skal slettes af Kunden.

7.2.1. Kunden er altid forpligtet til at holde data ajourført ved indførsel af passende opdateringer eller gentagne leverancer, herunder særligt angående opdateringer af eventuelle beskyttelsesmarkeringer, eller om de registrerede har frabedt sig markedsføring.

7.2.2. Erhvervsdrivende er forpligtet til at frasortere personer til markedsføringsformål hvis de står registreret på Robinsonlisten, Robinsonlisten opdateres en gang i kvartalet. Ved levering af persondata til markedsføringsformål må Kunden derfor kun benytte de leverede persondata i det indeværende kvartal.

7.2.3. Erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse med henblik på markedsføring til andre erhvervsdrivende ved anvendelse af CVR-data, hvor den erhvervsdrivende står anført med markedsføringsbeskyttelse.

7.3. Følgende gælder for online-løsninger

Kunden har som en del af onlineløsningerne fået adgang til én eller flere individuelle brugerlicenser via et  personligt log-in, der ikke må benyttes af andre end brugeren selv.

7.4. Følgende gælder for  aftaler om testforløb:

Kunden kan få adgang til Geomatic data pakker udelukkende med henblik på test (Proof of Concept) i en aftalt tidsbegrænset periode.

Data der genereres fra testadgangen, eller kombineret med Kundens egne data, må ikke bruges til kommercielle formål.

7.4.1. Ved afslutningen af testperioden skal alle data slettes fra Kundens eget system, medmindre denne testperiode erstattes af en gyldig kontrakt. Geomatic er berettiget til at opkræve et honorar for medgået tid i den aftalte testperiode.

8. Videregivelse af data

8.1. Følgende bestemmelser gælder for alle offentlige data og Geomatics data variable (herefter samlet kaldt data) ​

Videregivelse eller anden behandling af data, skal ske efter gældende lovgivning; Databeskyttelseslovgivningen (GDPR og Databeskyttelsesloven), Markedsføringsloven og særlovgivninger for offentlige data samt anden relevant lovgivning.

Geomatic og Kunden der modtager data, er selvstændigt dataansvarlige, hvorfor Geomatic kan videregive data på baggrund af en lovlig videregivelseshjemmel, og Kunden kan behandle data til egne formål på baggrund af en lovlig behandlingshjemmel.

Kunden må anvende data i internetbaserede services fx via API eller web til; opslag, dataforarbejdning og -behandling, databerigelser samt til udarbejdelse af statistikker og analyser, dataforarbejdning til brug for betjening af kundens egne kunder, samt til markedsoverblik, kommunikation og markedsføring af Kundens egne produkter og ydelser.

Kunden er berettiget til at overlade  data til egen databehandler, der agerer på vegne af Kunden, hvis det sker inden for rammerne af det aftalte, og det i øvrigt er skriftligt godkendt Parterne imellem.

Kunden må ikke videresælge/videregive  data med henblik på Kundens kunde eller anden tredjeparts anvendelse. Forholdet omfatter enhver form for videredistribution til anvendelse for andre end Kunden samt ved offentliggørelse på hjemmesider. Forholdet gælder ligeledes i tilfælde, hvor offentlige data er blevet eller bliver samkørt med andre persondata.

Publicering af statistikker og analyser, baseret på leverede  data, betragtes ikke som videregivelse eller offentliggørelse, hvis de pågældende analyser er anonymiserede.

9. Misligholdelse

9.1. Hvis en af Parterne uretmæssigt bruger data leveret i forbindelse med leverancen, skal den misligholdende Part holde den anden part skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod den ikke-misligholdende Part, som følge af den misligholdende Parts uretmæssige brug af data.

9.2. I tilfælde af Kundens uretmæssige brug af data, forbeholder Geomatic sig retten til at ophæve vilkårene for leverancen, jf. relevant gældende lovgivning. Sådan manglende opfyldelse i levering af hele eller dele af de aftalte ydelser kan ikke tilskrives Geomatics misligholdelse.

9.3. Rejses der sag mod en af Parterne vedrørende den anden parts uretmæssige brug af data, skal den misligholdt Part give skriftlig meddelelse herom, hvorefter den misligholdende Part overtager sagen og de hermed forbundne omkostninger.

9.4. Hvis Kunden ved en fejl kommer til at bruge dataene uretmæssigt, har Kunden 14 dage til at rette og/eller korrigere fejlen, inden leverancen ophæves.

9.5. Kunden har det fulde ansvar for evt. krav, der skyldes Kundens uberettigede anvendelse af Geomatics produkter og services.

9.6. I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til vilkårene for leverancen, er den anden Part berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve leverancevilkårene.

10. Fejl i leverancer

10.1. Kunden kan reklamere inden for 14 dage fra aftalte leveringsdato, hvorefter Parterne gennem forhandling er forpligtet til at; forsøge at finde en mindelig løsning, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at de aftalte ydelser og services ikke berøres heraf.

10.2. Geomatic har kun rådighed over kopier af data fra originalregistrene, hvorfor de kan være fejlbehæftede som følge af, at data i originalregistrene kan være det. Sådanne fejl kan ikke tilregnes Geomatics fejl eller eventuel misligholdelse.

10.3. Geomatic henstiller Kunden til at indberette eventuelle fejl i de leverede data til den dataansvarlige myndighed.

11. Service level

11.1. Geomatics online-løsninger er tilgængeligt 24 timer i døgnet hele året.

11.2. Planlagte servicevinduer finder sted mellem kl. 00–06 (+01:00 GMT) og er forbeholdt Geomatics vedligeholdelse af hardware, software og data som ligger til grund for de leverede API-services. Systemarbejde, som rækker ud over tiden i de planlagte servicevinduer, varsles 7 dage i forvejen via e-mail til Kunden.

11.3. Geomatic kan kontaktes for support af de leverede services efter nedenstående kontaktoplysninger mandag til fredag kl. 09 - 16.

E-mail: support@geomatic.dk
Telefon: +45 70 20 50 46

11.4. Ved konstatering af fejl vil Geomatic hurtigst muligt påbegynde fejlsøgning, inden for følgende tidsfrister:

Prioritet 1-fejl (systemnedbrud mv.): 2 timer

Prioritet 2-fejl (kritiske fejl i servicen, fx. generelle fejl i data: 8 timer

Prioritet 3-fejl (periodiske fejl, svartider mv.): 36 timer

11.5. Geomatic er forpligtet til at opretholde en kvalificeret viden om servicen og de data, som udstilles gennem API, så længe der er en gældende aftale mellem Parterne.

12. Tavshedspligt

12.1. Hver af Parterne og disses personale skal iagttage ubetinget tavshedspligt vedrørende ethvert forhold, som Parterne og disses personale måtte få kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur eller omstændighederne i øvrigt er påkrævet eller bliver foreskrevet af den anden Part. Tavshedspligten vedvarer efter aftalens ophør.

13. Referenceforhold

13.1. Geomatic kan henvise til kundeforholdet som reference, direkte eller gennem beskrivelser af samarbejdet, inden for rammerne af de af Geomatic leverede ydelser, og under hensyntagen til forretningsfølsomme oplysninger, som måtte blive Geomatic bekendt, jf. Markedsføringslovens § 23.

13.2. Geomatic skal, forinden offentliggørelse af kundehistorier, indhente Kundens endelige skriftlige godkendelse af indhold.

14. Erstatningsansvar

14.1. Fejl knyttet til udførelsen af opgaven, som er forårsaget af Geomatic, rettes af Geomatic uden debitering, forudsat at Kunden skriftligt har informeret om fejlene inden 14 dage efter, at leverancen er afsendt fra Geomatic.

14.2. Parterne er erstatningsansvarlige efter Standardvilkårene i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. dog nedenfor.

14.3. Geomatic er aldrig erstatningsansvarlig for Kundens, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenters, indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab eller lignende.

14.4. Parterne er uden erstatningsansvar for tab som følge af fejl eller mangler i de leverede data, medmindre sådanne fejl eller mangler direkte kan tilskrives Parten. Erstatningsbeløbet er begrænset til værdien svarende til vederlaget for den del af leverancen, hvori fejlen er opstået. Dog kan erstatningsbeløbet maksimalt udgøre EUR 100.000,-.

14.5. For tilfælde, hvor Geomatic er afhængig af en tredjeparts leverance, kan Geomatic ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, hvis forsinkelsen skyldes tredjepartens forhold.

15. Overdragelse

15.1. Hver af parterne har ret til at overdrage sine rettigheder samt forpligtelser efter Standardvilkårene til et selskab, der kontrolleres af Parten, eller et med Parten koncernforbundet selskab.

15.2. Enhver Part kan overdrage rettigheder samt forpligtelser til tredjemand i forbindelse med salg af mere end 50 % af aktiekapitalen.

15.3. Rettigheder samt forpligtelser, udover de i pkt. 15.2 nævnte, kan ikke overdrages til tredjemand, uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke.

16. Genmæle

16.1. Kunden skal skriftligt indhente Geomatics samtykke, hvis Kunden ønsker at offentliggøre navn, logo eller oplysninger om de leverede services og produkter i offentlige medier, hvis det kan eller giver anledning til at kunne skade Geomatics omdømme og virke.

16.2. Geomatic forbeholder sig retten til at offentliggøre samt kommentere leverede leverance/leverancer, hvis Kunden benytter leverancen, eller data afledt heraf, på en måde, som efter pkt. 16.1 giver anledning til misforståelser, forkerte konklusioner eller i øvrigt anvendes uetisk.

17. Force Majeure

17.1. Parterne er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis misligholdelsen af leverancen/leverancerne skyldes forhold uden for parternes kontrol, herunder, men ikke udelukkende begrænset til; lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, pandemi, strejke og lockout mv. Parterne skal, i videst muligt omfang, medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-situations negative konsekvenser for opfyldelsen af Parternes forpligtelser i henhold til leverancen/leverancerne.

18. Tvister

18.1. Leverancevilkårene er undergivet dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret.

18.2. Parterne skal gøre deres yderste for at søge uoverensstemmelser løst i det løbende samarbejde og løse den eventuelle tvist i mindelighed.

18.3. I tilfælde af, at kundens værneting er beliggende i en jurisdiktion, hvor domme afsagt af danske domstole, ikke kan håndhæves, skal enhver tvist, kontradiktion eller krav nævnt i ovenstående afsnit udelukkende og endeligt løses ved voldgift efter reglerne fra det danske Institut for Voldgift. Voldgiftsdomstolen består af en voldgiftsmand, der udnævnes i overensstemmelse med ovennævnte voldgiftsregler. Det sprog, der skal bruges i voldgiftssagen, skal være engelsk, medmindre andet er aftalt af parterne. Voldgiftssædet skal være i København, Danmark, og dansk lovgivning skal regulerer voldgiftssager. Voldgiftssagen og voldgiftsrettens afgørelser holdes fortrolige.

19. Underretning ved ændringer

19.1. Kunden vil blive underrettet om ændringer i nærværende Standardvilkår og -betingelser for så vidt angår ændringer jf. lovændringer eller ændringer i produkter eller webløsninger, der vil have betydning for leverancen med Kunden.

20. Undtagelser

20.1. Nærværende Standardvilkår og -betingelser gælder, medmindre der foreligger en anden skriftlig aftale mellem parterne, der fraviger nærværende Standardvilkår og -betingelser.